Wat doen we in de gemeente Berkelland al?

In Berkelland beginnen wij zeker niet helemaal ‘op 0’. Deze Transitievisie Warmte is onderdeel van een langer lopend proces.

  • De gemeente Berkelland heeft meegewerkt aan het opstellen van een Warmteatlas Achterhoek voor de regio Achterhoek.

  • Er is een Regionale Structuur Warmte (RSW). In de RSW wordt ingegaan op de regionale warmtevraag, de warmtebronnen, de benodigde infrastructuur, de afstemming en de bovenlokale kansen en uitdagingen op het gebied van warmtetransitie.

  • Daarnaast legt de gemeente Berkelland in beleid sterk de focus op individuele energiebesparing. Hierin voorziet ons energieuitvoeringsprogramma al sinds 2015. Daarvoor wordt o.a. samengewerkt met het Agem Energieloket en worden leningen en subsidies verstrekt.

  • Op dit moment worden de mogelijkheden voor een warmtenet in Borculo verkend.

  • In de kern Neede wordt gewerkt aan een integrale wijkaanpak. Deze is gericht op zowel de transformatie van de bestaande woningvoorraad (verduurzaming, levensloopbestendig) als het toekomstbestendig (klimaat) maken van de betreffende wijk. De focus ligt op de het verbeteren van de openbare ruimte, verduurzamen van woningen en sociale wijkontwikkeling.

  • Gemeente Berkelland heeft op 18 mei 2021 besloten de eigen doelstelling voor energieneutraliteit in de gebouwde omgeving van de Gemeente Berkelland in 2030 te laten varen en aan te sluiten bij de ambities en opgaven uit het nationale klimaatakkoord. Dit betekent we ons richten op de landelijke opgave om in 2030 49% minder CO2 uitstoot te stoten over alle sectoren.