Wat vinden we belangrijk?

De Transitievisie Warmte hebben wij op basis van onderstaande uitgangspunten opgesteld.

 • Sluit aan bij de lokale situatie en houd rekening met de actualiteit
   
  De TVW moet, in samenhang met de potentie van energiebesparing, een objectief inzicht geven in de (on)mogelijkheden om de overgang mogelijk te maken naar een aardgasvrije bebouwde omgeving in de gemeente Berkelland. Daarbij gaat het vanzelfsprekend om de kernen én het buitengebied. De TVW moet daarnaast de wijkgerichte aanpak in Neede en de verkenning naar de (on)mogelijkheden van een warmtenet in Borculo, als actuele ontwikkelingen, een passende plek geven.

 • We wijzen geen wijken aan die op korte termijn worden afgekoppeld van het aardgas
  Wij kiezen er op voorhand niet voor om één of meerdere wijken aan te wijzen die op korte termijn worden afgekoppeld van het aardgas, maar sluiten eventuele afkoppeling ook niet uit. Natuurlijke momenten die ontstaan als gevolg van (een opeenstapeling van) activiteiten van bijvoorbeeld netbeheerder, woningcorporatie, werken in de openbare ruimte (riolering/straatwerk) of door initiatieven van derden (zoals buurtaanpak van Agem Energieloket) kunnen maken dat wel op kortere termijn wordt afgekoppeld van het aardgas of de voorbereiding daarop plaatsvindt.

 • Bied eigenaren van woningen en niet-woningen een handelingsperspectief
  De TVW moet eigenaren van woningen en niet-woningen inzicht bieden in wat de warmtetransitie naar verwachting voor hen kan gaan betekenen (en waarom). Zodat zij dit kunnen betrekken bij het maken van keuzes voor de korte en langere termijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het doen van investeringen die gericht zijn op energiebesparing/opwekking of vervanging van technische installaties.

 • Houd de TVW overzichtelijk en begrijpelijk
  Voor het opstellen van de TVW wordt de nodige (technische) informatie gebruikt. De inhoud (en totstandkoming) van de TVW moet voor inwoners, ondernemers en organisaties tegelijkertijd wel begrijpelijk zijn en helpend aan de bewustwording over de warmtetransitie. Dit betekent ook dat de TVW als een ‘in-één-oogopslag’-versie gebruikt moet kunnen worden. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de TVW alleen de (on)mogelijkheden in beeld brengt om de bebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Hoe de warmtevoorziening er in de toekomst (zonder aardgas) daadwerkelijk uitziet, wordt later bepaald. In dit verband moet ook duidelijk blijken hoe de TVW zich verhoudt tot de Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) die volgen op de TVW.

 • Besteed aandacht aan organisatievormen
  De TVW bevat een opsomming van mogelijke organisatievormen (publiek/privaat) of governance modellen voor collectieve voorzieningen, zoals een warmtenet. Het gaat daarbij ook om inzicht in principes of uitgangpunten die voor de gemeente leidend kunnen zijn als het gaat om collectieve voorzieningen. Deze principes/uitgangspunten zijn bedoeld om in concrete gevallen een afweging te kunnen maken of en op welke manier wordt meegewerkt.