Juridische aspecten

Onderstaande juridische aspecten zullen moeten worden meegenomen bij de keuze voor het gewenste instrument.

Tabel 4: Juridische aspecten waarmee de gemeente rekening zal moeten houden

Staatssteun

Indien de gemeente steun of voordelen verleent aan een onderneming en/of voordelen toekent aan die onderneming, die die onderneming ten opzichte van de andere marktpartijen bevoordeeld, moet er een staatssteuntoets worden uitgevoerd.

Aanbesteding

Indien de gemeente een concessie wil verlenen voor een warmtenet of een samenwerking met marktpartijen wil aangaan (deelneming in onderneming), moet zij rekeninghouden met het aanbestedingsrecht.

Mededinging

Als de gemeente (risicodragend) gaat participeren in een warmtebedrijf of een warmtebedrijf gaat oprichten, moet zij de mededingingsregels van de Wet Markt en Overheid in acht nemen, om oneerlijke concurrentie met de markt te voorkomen.

Verordening

Indien de gemeente gebruik maakt van een publiekrechtelijke instrument kan zij een verordening vaststellen waarin zij bepaalt dat zonder vergunning van B&W geen warmtenet in de gemeente mag worden aangelegd dan wel worden geëxploiteerd. Hierbij speelt als er meer partijen geïnteresseerd zijn in de vergunning voor een bepaald gebied de “schaarse” vergunning een rol. Er is mogelijk sprake van een schaarse vergunning indien meerdere gegadigden zich zouden aandienen om in het hetzelfde geografische gebied een warmtenet te exploiteren, maar dat er economische gezien maar ruimte is voor één warmtebedrijf.  

WCW 2.0

Het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorzieningen is op de lange baan geschoven en zal door nieuwe kabinet worden opgepakt. Dit wetsvoorstel werpt wel zijn schaduw vooruit. In het voorstel krijgt de Gemeente de regie en wijst een warmtekavel aan en wijst een warmtebedrijf aan dat het exclusieve recht krijgt om de in de kavel een warmtenet te aan te leggen en te exploiteren voor minimaal 20 en maximaal 30 jaar. (schaarse vergunningen problematiek)

Omgevingswet

Gemeente moet bij het maken van een verordening op de aanleg en exploitatie van een warmtewet wel rekening houden en deze passende maken aan de Omgevingswet