Energiebesparing hele gemeente

We hebben gekozen voor een tussendoel van 20% minder gasverbruik in 2030 in de gebouwde omgeving, ten opzichte van 2018. Dit bevat zowel woningen als niet-woningen. Het gaat om het totaal, we willen liever bij veel gebouwen een paar stappen zetten met energiebesparing, dan een aantal gebouwen direct helemaal aardgasvrij maken. Bij bedrijven kan ook veel energie worden bespaard. Hiervoor is vanuit het Rijk wet- en regelgeving opgesteld. Onderstaande toelichting gaat in op onze doelen voor Woningen en Niet-woningen binnen het spoor van energiebesparing.

Woningen

Als gemeente willen we op termijn alle gebouwen gereed krijgen voor een aardgasvrije warmteoplossing. Dit noemen we aardgasvrij-ready. Maatregelen die hieraan bijdragen zijn onder andere spouwmuur-, vloer--, dakisolatie en HR++(+)glas. Hiermee kunnen gebouweigenaren direct aan de slag, want de investering verdient zich terug door verminderd energiegebruik. Goede isolatie zal de komende jaren steeds vanzelfsprekender worden. Het precieze isolatieniveau hangt ook af van de uiteindelijke warmteoplossing.

Het stimuleren van en adviseren over energiebesparing wordt nu gedaan via het Agem Energieloket. Hier gaan wij mee door. We hanteren een gemeentebreede aanpak die zowel voor wijkbewoners waarbij het relatief gemakkelijk is verduurzamingsmaatregelen te nemen helpt, maar ook bewoners voor wie het moeilijk is om aardgasvrij te worden.

Uit de analyse van het energiebespaar potentieel is gebleken dat er in totaal 21% energie kan worden bespaard wanneer alle 19.736 geregistreerde woningen over gaan tot het nemen van geen-spijt maatregelen. Dit zou betekenen dat er ca 2.400 woningen per jaar over moeten gaan tot het nemen van geen-spijt maatregelen.

Op dit moment is onze ambitie om 500 woningen per jaar een verduurzamingstap te laten zetten. Om onze tussendoelstelling te halen zal dit aantal dus fors omhoog moeten. Hiervoor moet de gemeente meer middelen vrijmaken om aan de benodigde capaciteit te kunnen voldoen. Bij meer beschikbare capaciteit kiezen we voor een buurtgerichte aanpak. Hiervoor zijn al veel handvatten aanwezig, zo is door het energieloket al een inventarisatie gemaakt van wijken die kansrijk zijn voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Dit is gebaseerd op ervaring van ADV en Agem energieloket, kennis van de wijkcontactpersonen en gegevens over energiearmoede.

Niet-woningen

Ook in niet-woningen dient energie te worden bespaard. Alle gebouwen in Berkelland, inclusief bedrijven, zullen worden gestimuleerd en geadviseerd om over te gaan tot energiebesparing. Anders dan bij woningen worden bedrijven vanuit landelijke wetgeving verplicht tot energiebesparing door middel van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze plicht verplicht bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bedrijven met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit per jaar of 25.000 m3 aardgas per jaar dienen sinds 1 juli 2019 ook aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen. Deze bedrijven en instellingen, zijn verplicht de genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Voor kantoren geldt ook dat ze voor 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Wordt energielabel C niet gehaald, dan mag een kantoor vanaf 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. De gemeente is hierin het bevoegd gezag.

Op dit moment hanteren wij voor bedrijven de 'wortel en stok' aanpak, samen met de Omgevingsdienst Achterhoek en het verenigd bedrijfsleven. Om energiebesparing te stimuleren bieden wij de Duurzaam Ondernemen & Energie-scan aan. Om ook de achterblijvers mee te krijgen voert de ODA energiecontroles uit, in het kader van toezicht en handhaving.