Rol in ontwikkeling warmtenet

Er zijn verschillende rollen die de gemeente op zich kan nemen in de warmtetransitie. Deze rollen verschillen van een losse rol tot een sterke en risicodragende rol. In onderstaand schema staan vijf rollen beschreven. De hoeveelheid initiatief van de gemeente verschilt per rol. Hoe donkerder de kleur in het schema des te meer zeggenschap de gemeente heeft des te meer risico de gemeente loopt.

Tabel 2: Mogelijke rollen voor de gemeente Berkelland tijdens de ontwikkeling van een collectief warmtenet.

 

Rol

Beschrijving

Weinig initiatief >

Informerend

Inwoners en belanghebbenden worden op door gemeente gekozen manieren op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de gemeente en in de warmtetransitie.

Reactief

Uitgaan van eigen initiatief inwoners, gemeente draagt bij wat nationaal minimaal vereist is. Weinig beschikbaar budget en weinig/geen risico dragen.

Stimulerend

Op basis van bestaande initiatieven ‘instappen’ in de wijk, voeren van campagnes om eigen initiatief van inwoners te stimuleren. Beperkt budget t.b.v. onderzoek en geringe inzet personele capaciteit en middelen.

< Veel inititaief

Faciliterend

Actieve campagne voeren, programmatische aanpak in de wijk, significante bijdrage qua personele capaciteit en middelen in initiatieven vanuit de samenleving, actief faciliteren van buurtinitiatieven.

Co-creatief

In de lead zijn bij de ontwikkeling van de ontwikkelingen in een wijk, inzet personele capaciteit en middelen om actief het initiatief in de wijk op te starten of aanjagen.

De gemeente kan via de privaatrechtelijke (burgers onderling) en via de publiekrechtelijke weg (tussen overheid en burger) zorgen dat er een collectieve warmteoplossing wordt gerealiseerd. De gemeente bepaalt hoeveel risico zij wil dragen en welke zeggenschap de gemeente wil hebben. Hiermee bepaalt de gemeente hun rol in het project. De instrumenten die de gemeente kan inzetten bij de ontwikkeling van een collectieve warmteoplossing verschillen. Lees hier meer over de mogelijke instrumenten.

Als de gemeente meer initiatief neemt en geld investeert in het project zal de gemeente meer te zeggen hebben over de ontwikkeling van de warmteoplossing. Dit betekent ook dat het risico van de gemeente toeneemt. Dit is een financieel risico, maar mogelijk ook politiek.